KONTROLA-ZUS.PL

Potrzebujesz pomocy podczas kontroli zus ?

OFERUJEMY POMOC PRAWNĄ, UCZESTNICZYMY W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH.

KAŻDY PODMIOT, BĘDĄCY PŁATNIKIEM SKŁADEK MUSI LICZYĆ SIĘ Z TYM, ŻE
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZECHCE SKONTROLOWAĆ,
W JAKI SPOSÓB WYWIĄZUJE SIĘ Z NAŁOŻONYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. NIELICZNI ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ,
JAK PRZYKRE KONSEKWENCJE NIESIE ZA SOBĄ KONTROLA ZUS W FIRMIE.

KONTROLA ZUS

Skontroluj się zanim zrobi to zus

Jeżeli jesteś płatnikiem składek, to musisz liczyć się z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zechce skontrolować, w jaki sposób wywiązujesz się z nałożonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Nieliczni zdają sobie sprawę, jak przykre konsekwencje niesie za sobą kontrola ZUS w firmie.

Kontroli podlegają płatnicy składek, na których spoczywa obowiązek zgłaszania do ubezpieczeń społecznych pracowników oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektor kontroli ZUS sprawdza prawidłowość zgłaszania danych do ubezpieczeń społecznych, prawidłowość obliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do zasiłków i rozliczenia z tego tytułu, kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych, wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych, a w przypadku zalegania z opłatami składek dokonuje oględzin majątku płatnika. Zakres kontroli określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przepisy ani żadne wytyczne nie określają jakie konkretnie dokumenty należy przygotować do kontroli, dlatego trudno w tej kwestii polemizować. Ustawodawca określił, że kontrolującemu należy udostępnić wszelkie dokumenty związane z zakresem kontroli. Tym samym to inspektor kontroli, w czasie prowadzonych czynności kontrolnych, decyduje jakie dokumenty należy przygotować oraz z jakich dokumentów sporządzić kopie. W przypadku dużych firm i dużej rotacji pracowników (a częściej zleceniobiorców) może to być nawet kilkadziesiąt segregatorów z bieżącą i zarchiwizowaną dokumentacją. Na korzyść przedsiębiorcy działa jedynie ograniczony czas kontroli. Płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczeń społecznych do 10 osób można kontrolować przez 12 dni roboczych w roku kalendarzowym, małego przedsiębiorcę przez 18 dni, średniego przez 24 dni, a pozostałych płatników przez 48 dni roboczych. Do czasu kontroli wlicza się również czas poświęcony na napisanie i wysłanie protokołu kontroli.

Czynnościom sprawdzającym poddawane są najczęściej:

– Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe zaewidencjonowane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS.

– Dokumenty mające wpływ na zgłaszanie do ubezpieczeń tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy członków zarządu, umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie.

– Listy płac oraz zestawienia zbiorcze, rachunki do umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy, zakres wykonywanych prac, oświadczenia ubezpieczonych.

– Wydruki z kont księgowych, ze wskazaniem na konta kosztowe, ale także usługi i faktury sprzedażowe oraz zakupowe.

– Regulaminy wynagradzania, premiowania, regulamin ZFŚS, układy zbiorowe, inne akty wewnętrzne.

– Deklaracje podatkowe, ze wskazaniem na PIT 4R.

– Pełna dokumentacja zasiłkowa (zaświadczenia lekarskie, karty zasiłkowe, kartoteki płacowe, wnioski, oświadczenia, protokoły powypadkowe, decyzje w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego itp.)

– Wszelkiego rodzaju ewidencje, np. osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych.

– Zaświadczenia wystawianedla celów ubezpieczeń społecznych

W przypadku gdy przedłożone do kontroli dokumenty nie wyjaśniają wszystkich okoliczności mających znaczenie dla postępowania kontrolnego, inspektor kontroli ZUS przesłuchuje świadków, płatnika składek i ubezpieczonych, niestety także byłych pracowników. Jednak nie tylko zgromadzony materiał dowodowy może przyczynić się do przypisu składek zagrażającego bieżącej działalności firmy, a nawet do jej zamknięcia. Zagrożeniem są również nieustannie zmieniające się przepisy. Z upływem lat ZUS kwestionuje wydane wcześniej interpretacje i ściąga dodatkowe składki pod zarzutem omijania prawa. Coraz częściej słychać o bataliach sądowych firm, w których inspektor kontroli zrobił przypis składek w sytuacji, gdy wcześniejsza kontrola ZUS nie miała zastrzeżeń co do tych rozliczeń. Należy zaznaczyć, że przeprowadzone w 2018 roku kontrole ZUS zasiliły Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kwotą ponad 193 mln zł.

Jedynie pełna świadomość i bieżąca kontrola dokumentów zgodnie ze zmieniającymi się w ZUS wytycznymi pozwoli przedsiębiorcy spać spokojnie. Jeżeli płatnik składek będzie znał swoje prawa i obowiązki oraz odpowiednio przygotuje się do kontroli ZUS, to będzie ona tylko formalnością.

Autor:

Aneta Łukaszuk

Ekspert HRBPC

O NAS   USŁUGI   AKTUALNOŚCI   KONTAKT   USŁUGI IT

OBSERWUJ NAS

   

FIRMA HRBPC
INNE FIRMY
BRAK POMOCY

Zapoznaj się z katalogiem usług.

HRBPC oferuje doradztwo i merytoryczne wsparcie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W imieniu przedsiębiorcy, podejmujemy współpracę z ZUS, reprezentując firmę między innymi podczas kontroli. Przeprowadzamy analizę raportów płacowych, badamy wynagrodzenia, zgromadzoną dokumentację oraz stosowane wzory oświadczeń, wniosków i umów, co pozwala zmniejszyć negatywne skutki kontroli i uniknąć przypisu składek na ubezpieczenia społeczne.

potrzebujesz pomocy podczas kontroli zus

skontaktuj się z nami

HRBPC oferuje doradztwo i merytoryczne wsparcie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W imieniu przedsiębiorcy, podejmujemy współpracę z ZUS, reprezentując firmę między innymi podczas kontroli. Przeprowadzamy analizę raportów płacowych, badamy wynagrodzenia, zgromadzoną dokumentację oraz stosowane wzory oświadczeń, wniosków i umów, co pozwala zmniejszyć negatywne skutki kontroli i uniknąć przypisu składek na ubezpieczenia społeczne.

DLACZEGO JESTEŚMY NAJLEPSI ?

Pomysł na własny biznes zrodził się z pasji, przede wszystkim z pasji do ludzi oraz nowych wyzwań, jakie stawiają nieustanne zmiany w przepisach w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zmieniające się przepisy, orzecznictwo sądowe oraz rozbieżne interpretacje ZUS są nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorcy, który skupia się przede wszystkim na bieżących działaniach firmy.

Orzecznictwo

Pełnię funkcję ławnika Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie przy orzekaniu w sprawach z zakresu prawa pracy.

ZUS

Posiadam wiedzą zdobyta podczas 17 letniej pracy w ZUS, w tym 10-cio letniej praktyki na stanowisku Inspektora Kontroli.

Audyt

Doświadczenie w prowadzeniu audytów oraz projektów optymalizacyjnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

AKTUALNOŚCI

W tym dziale znajdą Państwo aktualności z zakrsu prawa pracy i ubezpeczeń społecznych, porady ekspertów HRBPC. Najciekawsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, zmiany w przepisach, trendy i opinie ekspertów. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami.

Skontroluj się zanim zrobi to zus.

  Jeżeli jesteś płatnikiem składek, to musisz liczyć się z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zechce skontrolować, w jaki sposób wywiązujesz się z nałożonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Nieliczni

System kafeteryjny – wzbogacenie systemu motywacyjnego.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników firmy coraz częściej decydują się na wprowadzenie w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) systemu kafetyryjnego. Program kafeteryjny zdecydowanie wpisuje się w światowe trendy systemów

Konsekwencje składkowe użyczania pracowników.

  Od początku 2017 r. ZUS podjął masowe działania kontrolne w firmach, których pracownicy zawierają dodatkowe umowy cywilnoprawne z podmiotami zewnętrznymi, podczas gdy praca wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy.

Obowiązkowe składki na fundusz pracy (FP), a niskie wynagrodzenie.

  Obowiązki pracodawcy w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy reguluje Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stopa procentowa składki wynosi 2,45% podstawy jej

Kontakt

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZYTĄ NA MIARĘ

HRBPC oferuje rozwiązania umożliwiające miedzy innymi generowanie oszczędności w obszarze kosztów pracy, w szczególności kosztów składek ZUS. Posiadamy również doświadczenie w branży IT. Forma współpracy i wynagrodzenia dostosowane są do zakresu świadczonych usług. Jesteśmy otwarci zarówno na współpracę stałą, jak i pomoc doraźną.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

  HR Business Partner Consulting
  ul. Ogińskiego 1 lok.173
  03-318 Warszawa

  NIP: 5242219029

  REGON: 383947257

  Godziny otwarcia :

  Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00

  Telefon kontaktowy

  +48 698 613 946

  Adres email:

  hrbpc@hrbpc.pl

  Show Buttons
  Hide Buttons