AKTUALNOŚCI

Konsekwencje składkowe użyczania pracowników.

KATEGORIA KONTROLA ZUS / / DNIA : 28 sty 2020

 

Od początku 2017 r. ZUS podjął masowe działania kontrolne w firmach, których pracownicy zawierają dodatkowe umowy cywilnoprawne z podmiotami zewnętrznymi, podczas gdy praca wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy. Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych firmy unikają w ten sposób płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Na potrzeby ustalenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne ustawa o SUS rozszerza definicję pracodawcy i pracownika  określone w Kodeksie pracy. Jeden z przypadków dotyczy sytuacji, w której pracownika łączy ze spółką umowa o pracę, a jednocześnie w ramach umowy zawartej z innym podmiotem świadczy on na rzecz tego pracodawcy dodatkową pracę (np. w ramach umowy zlecenia). Elementem, który pozwala uznać taką osobę za pracownika jest efekt (rezultat) jego pracy, który da się przypisać właśnie pracodawcy, z którym łączy go stosunek pracy. Ustalenie kluczowej dla kwestii składek relacji i stwierdzenie czy zleceniobiorca wykonuje faktycznie pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy wymaga każdorazowo zbadania i oceny zaistniałych okoliczności, co weryfikuje kontrola ZUS.

Co zatem bada ZUS? Kluczowe znaczenie mają następujące kwestie:

Czy podmioty zawarły umowę współpracy, nie tylko w zakresie szeroko rozumianego wykorzystywania pracowników/zleceniobiorców i korzystania z efektów ich pracy, ale także dotyczącej świadczenia usług.

Czy jedna ze spółek jest udziałowcem innej spółki, czy są to odrębne podmioty prawne.

Czy przedmiot działalności obydwu spółek dotyczy tego samego zakresu, jaki jest profildziałalności każdej ze spółek.

Która spółka podpisuje z klientami umowy i na jaki rodzaj usług.

Czy spółka zależna oprócz prac świadczonych na rzecz głównej spółki realizuje usługi dla innych podmiotów, czy zawiera umowy z innymi klientami (na jaki rodzaj usług).

Czy spółka zależna wystawia faktury, spółce głównej za prace świadczone przez ich pracowników/zleceniobiorców. Czy na kontach księgowych „Rozrachunki z obiorcami”, „Rozrachunki z dostawcami” są zaksięgowane faktury dla innych podmiotów, czy tylko dla spółki macierzystej.

Która firma wynajmuje lokale użytkowe, kto płaci za usługi porządkowe lub księgowe, czy też medycynę pracy.

Czy pracownicy, bądź zleceniobiorcy są świadomi dla kogo pracują lub świadczą pracę na podstawie każdej z umów, jakie czynności dla której spółki realizują oraz w jakich dniach i godzinach dla każdej ze spółek pracują.

Czy pracę zleceniobiorców w różnych spółkach nadzorują inne osoby.

Czy w przypadku gdy pracownicy/zleceniobiorcy korzystają z ubioru służbowego to podczas realizacji prac dla każdej ze spółek korzystają z różnej odzieży służbowej.

Istotna tego modelu zatrudnienia jest ogólna świadomość pracowników, że jest dwóch odrębnych pracodawców, dla których wykonują innego rodzaju prace. W przyjętym rozwiązaniu należy podjąć działania, uniemożliwiające przypisanie podporządkowania spółki przyjmującej zlecenie świadczenia usług przez zleceniobiorców/pracowników, w stosunku do spółki która zleca prace i zatrudnia pracowników/zleceniobiorców.

 

Autor:

Aneta Łukaszuk

Ekspert HRBPC

Show Buttons
Hide Buttons